Producenci
Regulamin

 

I. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią, wyraża zgodę na jego warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Sklep internetowy „Sklep Kibica”, dostępny pod adresem internetowym sklep.developres.rzeszow.pl, prowadzony jest przez Klub Sportowy Developres Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie ul. Warszawska 18, 35-205 Rzeszów KRS: 0000518501, NIP: 8133693578, REGON: 18113361100000

 

II. Definicje

 

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca - Klub Sportowy Developres Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie ul. Warszawska 18, 35-205 Rzeszów.
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym _______________________
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zakup - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego dokonywana po kliknięciu w przycisk „Zamawiam”.
 9. Formularz zakupu - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający dokonanie zakupu, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. Konto Użytkownika – część Sklepu dostępna dla Użytkownika po podaniu loginu oraz hasła, oraz wcześniejszej rejestracji, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu.
 12. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 

III. Ogólne warunki korzystania

 

 1. Warunkiem do korzystania z pełni usług świadczonych w Sklepie jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem wyposażonego w przeglądarkę internetową.
 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3. Utworzenie konta jest bezpłatne i równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 4. Podczas tworzenia Konta Klient zobowiązany jest podać: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, nr telefonu oraz adres email.
 5. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
 6. Zakup Produktów znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest poprzez:
  1. Podanie w formularzu kontaktu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zakupu bez zakładania Konta.
  2. Założenie konta i dokonanie zamówienia na dane podane podczas jego utworzenia;
 7. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 8. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie dokonywania zakupu.
 9. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

 

 IV. Zasady dokonywania Zakupu

 

W celu dokonania zakupu należy:

 1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”
 2. Zalogować się na konto lub wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu) oraz wpisać dane do faktury jeśli są one inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
 3. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

 

V. Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. Przesyłka pocztowa;
  2. Przesyłka kurierska
  3. InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie;
  4. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: KS DEVELOPRES Hala Podpromie ul. Podpromie 10, 35-045 Rzeszów
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  2. Płatności elektroniczne
  3. Płatność kartą płatniczą.
 1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

 

VI. Wykonanie umowy sprzedaży

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim dokonaniu zakupu Sklepie internetowym zgodnie z pkt IV Regulaminu.
 2. Po dokonaniu zakupu Klient otrzymuje na wskazany w zamówieniu adres email potwierdzenie dokonania zakupu wraz z dalszymi informacjami dotyczącymi metod płatności.
 3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności przelewem, płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą (również w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego)w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego towar można odebrać pod adresem KS DEVELOPRES Hala Podpromie ul. Podpromie 10, 35-045 Rzeszów, w każdy wtorek w godzinach 9:00 – 15:00.
 5. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w najbliższym terminie wysyłkowym następującym po zaksięgowaniu wpłaty środków na koncie Sprzedawcy. Aktualnie Produkty wysyłane są raz w tygodniu w każdy poniedziałek.
 6. Produkty dostarczane są na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku wyboru InPost Paczkomaty Sp. z o. o. w Krakowie adresem dostawy będzie adres paczkomatu wybrany przez Klienta.
 7. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy Produktu, w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie dokonania Zakupu, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 8. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy.
 5. Skutki odstąpienia od Umowy:
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 12. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 13. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 

VII. Reklamacja i gwarancja

 

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi zgodnie z kodeksem cywilnym.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 30 dni, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Sklepu.

 

 IX. Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca przetwarza Państwa dane osobowe na zasadach i warunkach określonych w Polityce Prywatności.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl